- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การในเรื่องจาก Wifi หลุดบ่อย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ใช้การทำงานบน wifi แต่ช่วงนี้สัญญาณไม่คอยดี ทำให้คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นเอกสาร หรือส่งเอกสารผ่าน mail หรือ facebook ไม่ได้ จึงอย่างเปลี่ยนมาใช้ Lan ในการทำงาน แทน การใช้ WIFI
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
094-4269293
ผู้แจ้ง:
นางสาวนันท์นภัส สุ่มยง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
08/01/2561 10:28:58
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/01/2561 10:10:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th