- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมสแกนไวรัส
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์งานเลขา ติดไวรัส สปายแวร์ (มีโฆษณาเด้งขึ้นมาตลอด และคอมพิวเตอร์รันโปรแกรมที่เป็นไวรัส ทำให้เครื่องทำงานช้า)
สถานที่:
งานเลขานุการ อาคารทีปวิชญ์ ขั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338 / 0941616914
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
07/01/2561 21:08:28
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/01/2561 10:08:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th