- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสายติดตั้ง Internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เดินสาย LAN Internet คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ใหม่ค่ะ
สถานที่:
งานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801 (มิ้ว)
ผู้แจ้ง:
นางสาวสมศิริ ฤกษ์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
04/01/2561 09:05:20
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/01/2561 13:59:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th