- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอก
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอกเบอร์ 055-267056 งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ
สถานที่:
ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
03/01/2561 11:41:33
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/01/2561 10:20:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th