- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้รับเงิน เปิดไม่ปิด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
มีปัญหาครั้งแรก เมื่อวานตอนเย็น คือ shut down แล้วค้าง เช้ามาเปิดก็เกิดอาการเดียวกัน ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ และมีคนมารอชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จได้
สถานที่:
ห้องการเงิน กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120
ผู้แจ้ง:
นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
28/12/2560 09:27:28
บันทึกการดำเนินการ:
รับเครื่องมาดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/01/2561 09:04:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th