- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายในของคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้เสียงซ่า และต้องการให้เดินสายโทรศัพท์ภายใน ที่ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์ให้ใหม่พร้อมเบอร์ด้วยครับ
สถานที่:
คณะครุศาสตร์ และห้องคอมคณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839529819
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
21/05/2552 10:00:33
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/06/2552 08:45:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th