- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ออกเว็บภายนอกไม่ได้เลย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เข้าได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ช่วยรีบแก้ไขด่วนนะคะ มีการเรียนการสอนค่ะ
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-9316216
ผู้แจ้ง:
นางสาวธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
18/05/2552 08:43:41
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากระบบเครือข่ายภายนอกขัดข้องสาย optic ขาด ได้ดำเนินการแจ้ง tot แก้ใขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/05/2552 13:09:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th