- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
wifi AIS สัญณาณเป็นไฟแสดงเป็นสีฟ้า ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267074
ผู้แจ้ง:
นางสาวกรวิกา มณีวัลย์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
02/11/2560 10:35:15
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้ง AIS ดำเนินการซ่อม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/11/2560 08:31:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th