- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ ต้องลงวินโดว์ใหม่
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267074
ผู้แจ้ง:
นางสาวกรวิกา มณีวัลย์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
01/11/2560 13:33:41
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้ง พิสุทธฺ์ ส่งมอบคีย์มหาวิทยาลัยให้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/11/2560 09:43:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th