- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไมค์มีเสียงสะท้อน
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไมค์มีเสียงสะท้อน ก้องอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ และไม่สามารถปรับเสียงเองได้
สถานที่:
ม 608
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0991393938
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิดา มหาวงศ์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
30/10/2560 15:30:52
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/10/2560 10:49:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th