- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมฯเปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมฯเปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เครื่องคุณหยกฟ้า)
สถานที่:
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
097-9562859
ผู้แจ้ง:
นายประสงค์ ไทยสง่า
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
29/10/2560 14:45:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรื่องนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2560 10:39:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th