- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สายใน
สถานที่:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0853775508
ผู้แจ้ง:
นางสาววิกาญดา บุญคง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
09/10/2560 09:34:14
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากคู่สายภายในยังไม่เรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่ สวบ. ดำเนินการเดินสายภายในเสร็จแล้วปรัะสานทางศูนย์ IT อีกครั้ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/10/2560 14:14:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th