- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9121
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
06/10/2560 08:59:55
บันทึกการดำเนินการ:
ติด virus
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผือน, เชษฐลักาณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/11/2560 14:20:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th