- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
1. เครื่องของนางสาวรุจิรา 2. เครื่องของนางสาวสมศิริ
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0855236416
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
04/10/2560 08:50:20
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งใหม่แล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
Panithan Buaphuan
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/10/2560 09:43:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th