- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
พิมพ์งานแล้วหน้าจอดับ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ผ.อ.กองกลางพิมพ์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอดับ
สถานที่:
ห้องผู้อำนวยการกองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9188
ผู้แจ้ง:
นางโสภิตา ทิพย์แก้ว
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
03/10/2560 16:31:24
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/10/2560 10:05:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th