- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ืNote book ของหน่วยงานไม่สามรถใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ระบบปฏิบัติการมีปัญหา ใช้อะไรไม่เลย
สถานที่:
งานตตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
นางพจนีย์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
26/09/2560 15:26:50
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบมีการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ให้เจ้าหน้าที่ยกมาที่ศุนย์ไอที
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/10/2560 09:40:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th