- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ พส.15.011206/52
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจาก เมื่อวานวันที่ 25 กันยายน 2560 เกิดปัญหาไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยดับ พอเปิดเครื่อมคอม ไม่สามารStartup ได้
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0855236416
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
26/09/2560 08:48:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/09/2560 10:25:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th