- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แก้ไขปัญหาไวไฟใช้งานไม่ได้ที่ห้อง ผู้อำนวยการฯ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แก้ไขปัญหาไวไฟใช้งานไม่ได้ที่ห้อง ผู้อำนวยการฯ ชั้น 2
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7625
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
09/09/2560 10:53:26
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/09/2560 10:43:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th