- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ในห้องเรียน อาคารปฏิบัติการแปรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใช้การไม่ได้
สถานที่:
อาคารปฏิบัติการแปรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5500
ผู้แจ้ง:
นายพรพนม นันทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
06/09/2560 08:43:56
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการไม่ใช่ห้องเรียนไอที ผู้ดูแลเปลี่ยนถ่านAAA เองเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/09/2560 10:05:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th