- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ห้อง ศว 301 หมายเลข 4207 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า-ออก ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
ห้อง ศว 301 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4211
ผู้แจ้ง:
นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
01/09/2560 08:53:14
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ชำรุดดำเนินการเปลี่ยนใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2560 11:15:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th