- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ รือถอนสายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 307 อ.ทีปวิชญ์
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ รือถอนสายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 307 อ.ทีปวิชญ์ เนื่องจากมีผู้รับเหมามาติดตั้งพรมแท่นสแตนห้องเรียน
สถานที่:
ห้องเรียน 307 ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267089
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
25/08/2560 11:16:09
บันทึกการดำเนินการ:
หากดำเนินการติดตั้งเดินสายใหม่ แจ้งความประสงค์มาจะดำเนินการให้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน และนายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2560 13:42:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th