- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
วันที่และเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อัพเดททำให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และโทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้
สถานที่:
ม.401
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
088-2809391
ผู้แจ้ง:
อาจารย์สุจิตรา เลิศเสม
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
23/08/2560 09:03:38
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/08/2560 09:51:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th