- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 1411 ห้องผอ. ใช้งานไม่ได้ เบอร์ 1422 ห้องการเงิน ใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตชั้น 3 ตึกประถมศึกษา ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
โรงเรียนสาธิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055302860
ผู้แจ้ง:
นางสาวลลิดา ทองคำพงษ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
09/08/2560 08:44:05
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/08/2560 08:54:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th