- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งสายดาต้าฮาร์ดิส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ติดตั้งสายดาต้าฮาร์ดิสเครื่องคอมพิวเตอร์
สถานที่:
งานบัญชี กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0816881316
ผู้แจ้ง:
นางสาววนัสนันท์ อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
07/08/2560 10:54:48
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มสายดาต้าแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/08/2560 08:53:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th