- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หน้าเจอคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
จอคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แค่ครึ่งเดียวค่ะ
สถานที่:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9434
ผู้แจ้ง:
นางสาวยลลัดดา กองทัพไทย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
07/08/2560 09:28:34
บันทึกการดำเนินการ:
ตั้งค่าหน้าจอใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และรัฐวิภาค อู่ทองมาก
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/08/2560 10:35:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th