- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
055267000 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา ใช้งานไม่ได้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ห้อง ศว 413
สถานที่:
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819724721
ผู้แจ้ง:
นางสาววราภรณ์ ผาลี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
04/08/2560 09:57:13
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/08/2560 16:41:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th