- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ต ห้องเรียน Huso 306 - 310 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์เป็นสาย Lan น่าจะมีปัญหาครับ
สถานที่:
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0882919214
ผู้แจ้ง:
นายณภัทร แกะสิงห์แก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
04/08/2560 09:17:12
บันทึกการดำเนินการ:
Up date OS switch
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/08/2560 16:05:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th