- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
095-6421856
ผู้แจ้ง:
นางสาวธรรมสาคร รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
27/07/2560 10:32:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/07/2560 12:37:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th