- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อต่อเวบไซไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ โตะของคุณนิทิศ ปรุงศักดิ์ ห้องประชาสัมพันธ์ สนอ. เชื่อมต่อเวบไซไม่ได้
สถานที่:
สนอ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0904624887
ผู้แจ้ง:
นายอนาวิล เรือนวงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
25/07/2560 12:08:34
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส แก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/08/2560 08:55:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th