- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้น ๆ ไม่ออก
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นไม่ดูดกระดาษปริ้นไม่ออก
สถานที่:
งานอาคารสถานที่และบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9183
ผู้แจ้ง:
นายสาโรจน์ เมี้ยนเทศ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
24/07/2560 15:58:11
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/07/2560 10:15:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th