- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณเน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจาก มีการย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีการเชื่อมต่อเน็ต ให้สามารถสั่งปริ้น แสกนไฟล์เข้า PC ได้ พอย้ายสถานที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารแล้ว จุดที่จะเชื่อมเน็ต ไม่มีสัญญาณ จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร
สถานที่:
ห้องบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120
ผู้แจ้ง:
นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
22/07/2560 15:20:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/07/2560 10:32:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th