- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน๊ตบุคสำนักงานปุ่ม F 8 ค้างและมีน็อตหลุดออกมา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โน๊ตบุคสำนักงานปุ่ม F 8 ค้างและมีน็อตหลุดออกมาทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
สถานที่:
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9901
ผู้แจ้ง:
นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากรม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
20/07/2560 12:00:08
บันทึกการดำเนินการ:
ใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/07/2560 13:44:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th