- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Hard disk error ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาเร่งด่วน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพวเตอร์ของรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (All in one PC) Hard disk error มีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน
สถานที่:
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
14/06/2560 10:43:51
บันทึกการดำเนินการ:
เบื้องต้น ฮาร์ดิสก์น่าจะเสีย รอส่งเชคนะครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/06/2560 13:25:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th