- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งซ่อมโทรศัพท์ ย้ายสายโทรศัพท์ และลงระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
แจ้งซ่อมโทรศัพท์ ย้ายสายโทรศัพท์ เนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่ จากห้องงานบริหารทั่วไปย้ายสายโทรศัพท์ไปที่ห้องงานกิจกรรมฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา และลงระบบคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0824825887
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
11/06/2560 11:15:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/07/2560 08:22:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th