- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
copy ไฟล์เอกสารไม่ได้ มันขึ้นหน้าต่างว่า "ExtremeCopy Bug Report"
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
Copy ย้ายที่เก็บหรือ Copy ไปแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมโดยย้ายโฟลเดอร์ไปไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8179
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุณรัตน์ ก๊กเครือ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
07/06/2560 09:21:47
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/06/2560 10:19:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th