- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถเปิดอินเตอร์เน็ตได้ และเครื่องติดไวรัสด้วย รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษชั้น2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
251
ผู้แจ้ง:
น.ส.อรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
07/04/2552 10:29:41
บันทึกการดำเนินการ:
มีการลงเครื่องใหม่แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/05/2552 13:08:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th