- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0640030146
ผู้แจ้ง:
นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
01/06/2560 08:54:43
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/06/2560 09:44:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th