- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระเบบเครือข่าย
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์สายแลนด์อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานค่ะ
สถานที่:
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9225
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
26/05/2560 13:45:59
บันทึกการดำเนินการ:
รอเสร็จภาระกิจอื่น จะรีบดำเนินการให้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตรและนายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 02/06/2560 15:45:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th