- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาน (เบอร์ 9339)
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาน (เบอร์ 9339)
สถานที่:
ห้องเลขานุการผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0640030146
ผู้แจ้ง:
นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
24/05/2560 11:06:03
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/06/2560 12:47:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th