- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เวลาโทรหาอีกเบอร์จะเป็นสายไม่ว่าง, ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนสายหลุด, ขณะรอรับสายเหมือนอีกฝั่งรับโทรศัพท์แต่กลายเป็นสายหลุด, เมื่อเวลามีคนโทรมาครั้งแรกพอรับสายแล้วเงียบไปทุกครั้งต้องโทรซ้ำๆ ถึงจะคุยได้
สถานที่:
อาคารคณะวิทยาการจดัการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
23/05/2560 10:43:18
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขเบื่องต้นใช้งานได้ แต่น่าจะเกิดจากระบบเครื่อข่ายภายในสำนักงาน กำลังปรึกษาทีมเครือข่ายเพื่อดำเนินการแก้ไข
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/05/2560 09:54:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th