- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บไซต์บัณฑิตเข้าไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เว็บไซต์ของบัณฑิต ส่วนวังจันทน์เข้าไม่ได้
สถานที่:
บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0932976699
ผู้แจ้ง:
นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
22/05/2560 13:07:12
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไข Server เว็บของบัณฑิตวิทยาลัย ้http://graduate.psru.ac.th ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/05/2560 11:27:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th