- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรม antivirus หมดอายุ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องทำงาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โปรแกรม antivirus หมดอายุ ฝพค. ขอความอนุเคราะห์ IT ลงโปรแกรม antivirus
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
09/05/2560 16:08:46
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/05/2560 14:51:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th