- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญานอินเตอร์เน็ตโรงยิมเก่าข้างคณะเทคโนอุตสาหกรรมใช้งานไม่ได้
สถานที่:
โรงยิมเก่าข้างคณะเทคโนอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0955738675
ผู้แจ้ง:
นายธนณาถ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
25/04/2560 10:46:03
บันทึกการดำเนินการ:
สาเหตุเนื่องจากอุปกรณ์จ่ายไฟ สายไฟเบอร์ MEDIA เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/04/2560 15:02:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th