- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การเชื่อมต่อ WiFi เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
!!! ด่วน !!! เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มองไม่เห็นสัญญาณ wifi มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานครับผม
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
24/04/2560 09:39:06
บันทึกการดำเนินการ:
เป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร และ นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/04/2560 11:03:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th