- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-7405065
ผู้แจ้ง:
นายพนัส มัตยะสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
19/04/2560 11:30:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/05/2560 15:10:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th