- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9435
ผู้แจ้ง:
นางสาวศรัณรัตน์ ใจขันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
07/04/2560 10:44:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/04/2560 11:09:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th