- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณโทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายใน มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้อนกัน ระหว่าง 9610 และ 2222
สถานที่:
ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9606
ผู้แจ้ง:
นายปองภพ ด้วงน้อย
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
23/03/2560 15:07:21
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/05/2560 14:08:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th