- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
สัญญาณ internet ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ใช้การไม่ได้ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
03/04/2552 08:52:49
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก server ไม่เห็น LAN Card จึงไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ แต่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/04/2552 15:19:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th