- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
สถานที่:
ห้องงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9140
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
15/03/2560 09:16:22
บันทึกการดำเนินการ:
ลงให้ ลบข้อมูลทั้งหมด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/03/2560 16:06:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th