- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอติดตั้งเบอร์ภายใน 1 เบอร์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอติดตั้งเบอร์ภายใน 1 เบอร์ให้นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานที่:
ห้องรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4100
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
10/03/2560 15:36:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/05/2560 14:04:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th